Захист цивільних прав — тема лекцій у Legal High School

Шостий модуль спецкурсу «Новий погляд на цивільне право» було присвячено алгоритмам ефективного захисту цивільних прав. Для слухачів Legal High School Наталія Кузнєцова розпочала його лекцією з визначення суб’єктивного цивільного права, яке, за її словами, включає право на свої дії, право на захист і право на чужі дії.

Способи здійснення суб’єктивних прав, визначені у статті 12 Цивільного кодексу (ЦК) України, поділяються на юридичні і фактичні. Лектор підкреслила, що особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд, при цьому нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом.

Утім, практикуючому юристу важливо пам’ятати, що право не може бути безмежним і його межа знаходиться там, де починається право іншого. Стаття 13 ЦК України визначає межі здійснення цивільних прав, що визначаються договором, або актами цивільного законодавства. Відповідно до Кодексу, особа, здійснюючи свої права, зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині та додержуватися моральних засад суспільства.

Наталія Кузнєцова наголосила, що будь-які обмеження для реалізації можливостей, закладених у суб’єктивне право, мають визначатися законом.

Аби не допустити зловживання суб’єктивним правом, у ЦК України передбачено, що не допускаються дії особи, які вчиняються з наміром заподіяння шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Творці Цивільного кодексу окремо зазначили, що не допускається використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Прикладом порушення чужих прав є вчинення правочину, передбаченого статтею 228, яка визначає правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Невід’ємною частиною права є право на захист — юридичний механізм, який застосовується у разі порушення, оспорення або невизнання свого права. На думку лектора, у формальному вимірі право на захист включає таке: заходи фактичного характеру (можливість управомоченої особи використати дозволені законом засоби власного примусового впливу на порушника, захищати належне йому право власними діями фактичного порядку (самозахист); заходи юридичного характеру (можливість застосування безпосередньо самою управомоченою особою заходів оперативного впливу (оперативні санкції); правоохоронні заходи державно-примусового характеру (можливість застосувати силу держави: звернутися до компетентного державного або громадського органу з вимогою спонукання зобов’язаної особи до певної поведінки).

Говорячи про інститут захисту цивільних прав, Наталія Кузнєцова наголосила, що це сукупність правових норм, якими визначається:

— зміст правоохоронювального заходу;

— підстави його застосування;

— коло суб’єктів, уповноважених на його застосування;

— процесуальний і процедурний порядок його застосування;

— матеріально-правові та процесуальні права суб’єктів, у відношенні до яких застосовуються ці заходи.

Одним із найважливіших аспектів є захист цивільних прав особи. Аналізуючи механізм практичного захисту цивільних прав, Наталія Семенівна зазначила, що форми захисту включають юрисдикційну (захист у судовому та адміністративному порядку) та неюрисдикційну (самозахист та застосування оперативних санкцій).

Для практикуючого юриста важливим є з’ясування і правильне застосування способів захисту цивільних прав та інтересів судом, котрі докладно викладено у статті 16 Цивільного кодексу, де зазначені практично всі можливості захисту свого порушеного права та інтересу. Більше того, як виявила практика, його не можна визнати достатнім, щоб забезпечити ефективний захист усіх порушених прав. Певною мірою ці можливості були розширені при внесенні змін до ЦК України.

Однією з підстав для внесення змін стала постанова Верховного Суду і сформована судова практика, які обмежили право подання позову, якщо зазначені у договорі умови захисту виходять за межі переліку, запропонованого у статті 16. Не завжди така позиція забезпечувала належний захист порушених прав, тож для подолання цієї тенденції у 2017 році до ЦК України було внесено поправку, в якій зазначається, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Наприкінці завершального модуля лектор відповіла на численні запитання слухачів спецкурсу, котрі стосувалися як генези цивільного права та історії створення Цивільного кодексу України, так і практично-прикладних аспектів використання елементів цивільного права в адвокатській діяльності.

Насамкінець спецкурсу слухачів Legal High School чекав приємний сюрприз — найактивніші студенти отримали книги з цивілістики, у тому числі вибрані праці Наталії Семенівни, присвячені актуальним питанням цивільного права, з автографом автора.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик